Drodzy Użytkownicy!

Dbamy o Państwa prywatność i bezpieczeństwo przekazywanych danych. Dlatego też poniżej prezentujemy informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep internetowy. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO.

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.larebelle.pl, jest Firma:

  La ReBelle Iwona Kartuszyńska,
  ul. Bartoszycka 5A, 60-434 PoznańNIP: 671707066
  Kontakt: info@larebelle.pl

 2. Szanując Państwa prawa, jako podmiotów danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), należy kierować na następujący adres e-mail: info@larebelle.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, La ReBelle, Bartoszycka 5A, 60-434 Poznań
 4. Korzystanie ze strony larebelle.pl, w szczególności złożenie zamówienia, rejestracja w sklepie wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, rejestracja w bazie newsletter może wymagać podania danych osobowych takich jak:
  • imię, nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • adres dostawy/korespondencyjny,
  • w przypadku firm – również dane firmy: NIP, imię i nazwisko przedstawiciela
 5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:
  • przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),
  • w celu rejestracji klienta w bazie Kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy dane klienta w naszej bazie, aby ułatwić klientom w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie internetowym,
  • w celu nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepie internetowym,w celu subskrypcji newslettera
 6. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie, rejestracja konta w sklepie, obsługa zamówienia oraz zapis do newslettera.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 9. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 10. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem podmioty:
  • świadczące usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,
  • świadczące usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Produktami,
  • świadczące inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.

   Sklep internetowy korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą (ale nie muszą) być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Państwa danych:

  • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
  • podmiot realizujący dostawę towarów
  • dostawca płatności
  • podmiot zajmujący się optymalizacją Sklepu internetowego oraz wsparciem IT
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
  • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
  • podmiot zapewniający system mailingowy
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe
  • podmiot zapewniający usługi statystyczne
  • agencje marketingowe
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
 11. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach, nośnikach oraz w systemach informatycznych.
 12. Dane w formie papierowej będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych zamknięciem na klucz oraz systemem alarmowym, do których dostęp mają jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 13. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.

  Do momentu, w którym:

  • przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych klienta
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
  • zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
  • zostanie przyjęty sprzeciw klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych klienta był uzasadniony interes administratora
 14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO
  • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
   • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
   • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
   • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
   • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO
  • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO
  • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
   • przetwarzanie danych osobowych klienta jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli klient zamieści swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
   • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć danych klienta przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
   • przetwarzanie danych klienta jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 15. Jeżeli klient chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@larebelle.pl
 16. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą
 17. Dane użytkowników strony larebelle.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies. Na stronie larebelle.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.
 18. Strona larebelle.pl zbiera automatycznie wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, czyli niewielkich plikach z informacjami zapisywanymi na urządzeniu użytkownika.
 19. Informacje zapisane w plikach cookies to anonimowe dane statystyczne dotyczące ruchu użytkownika w serwisie. Żadne z nich nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 20. Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookies, dla których upłynął termin ważności. Można też samodzielnie usunąć pliki cookies z przeglądarki w dowolnym momencie.
 21. Pliki cookies trwałe pozostają na urządzeniu przez dłuższy okres czasu (np. rok), a pliki sesyjne usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 22. Użytkownik może w opcjach przeglądarki zablokować przyjmowanie plików cookies ze strony larebelle.pl. Stosowanie takich ograniczeń może jednak doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania strony larebelle.pl
 23. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę larebelle.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.