I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.larebelle.pl  i prowadzonym  przez firmę La ReBelle Iwona Kartuszyńska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bartoszyckiej 5A, NIP: 6671707066,  REGON:362278261.
 2. Podane na stronie internetowej sklepu informacje o produktach nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zawierana przez sprzedawcę z klientem za pośrednictwem sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. Klientem sklepu internetowego ReBelle może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna zwana dalej konsumentem lub przedsiębiorca prowadzący przewidzianą prawem działalność gospodarczą.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Klient może dokonywać zakupów z wykorzystaniem utworzonego wcześniej konta klienta lub bez konieczności zakładania konta (tzw. zakupy bez logowania).
 8. Utworzenie konta klienta wymaga zarejestrowania, co wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu procesu rejestracji klient ma możliwość każdorazowego logowania się do sklepu i składania zamówień bez ponownego wprowadzania danych do wysyłki,  śledzenia na stronie kolejnych etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych, zmiany hasła itp.
 9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem klientowi dostępu do konta klienta oraz jego usunięciem.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do konta klienta,
  5. klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
  7. podane przez klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta klienta. Klient może przesłać sprzedawcy pocztą tradycyjną lub elektroniczną oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub samodzielnie usunąć konto klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 II. DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Klient zarejestrowany – podmiot, która posiada konto w serwisie, założone zgodnie z regulaminem ReBelle.
 3. Konto klienta – zbiór zasobów i uprawnień w serwisie przypisanych zarejestrowanemu użytkownikowi.
 4. Konsument – klient będący osobą fizyczną, która dokonuje ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w sklepie internetowym ReBelle.
 5. Sprzedawca – Pracownia Dekoratorska ReBelle Iwona Kartuszyńska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 11, NIP: 6671707066, REGON: 362278261
 6. Serwis – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie larebelle.pl zarządzany przez Pracownię Dekoratorską ReBelle i stanowiący m.in. sklep internetowy.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez La ReBelle dostępny na stronie internetowej pod adresem www.larebelle.pl, w oparciu o który  firma prowadzi sprzedaż produktów.
 8. Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez La ReBelle za pośrednictwem sklepu internetowego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane klienta, stanowiące złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży – umowa zawierająca zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na klienta własności produktu lub produktów wybranych w katalogu produktów dostępnych w serwisie oraz ich wydania, a po stronie klienta zobowiązanie do odebrania produktu lub produktów oraz zapłaty sprzedawcy ceny.
 11. Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez klienta w sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez klienta w zamówieniu

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na produkty klient składa za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Po dodaniu  produktów do koszyka klient przechodzi do  formularza zamówienia, gdzie podaje  dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych produktów, wybiera sposób płatności za zamówione produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).
 2. Klienta wiąże cena produktu z momentu złożenia przez niego zamówienia.
 3. Ceny w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 4. Sklep wystawia dowód zakupu w postaci rachunku lub faktury.
 5. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu w pole POTWIERDŹ ZAKUP i jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów ujętych w zamówieniu.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany przez klienta adres elektroniczny.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży złożonej przez klienta.
 8. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia sprzedawca może skontaktować się z klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego w sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza w sklepie internetowym, podanie wymaganych danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz uiszczenie przedpłaty za zamówione towary (gdy klient wybrał płatność przelewem) w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę.
 10. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 7 dni, zostanie ono anulowane. Sprzedawca jest upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.
 11. Zawarcie umowy sprzedaży z klientem następuje w chwili wysłania przez sprzedawcę  na adres e-mail klienta wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.
 12. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez klienta do momentu otrzymania informacji e-mail o nadaniu przesyłki przez sprzedawcę.
 13. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe produkty, zmianę  produktów lub zmianę adresu dostarczenia. O zmianach klient  informuje telefonicznie lub drogą mailową. Klienci zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez konto klienta.
 14. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o niemożliwości realizacji całego lub części zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących oraz zaproponuje jak najkorzystniejsze dla klienta rozwiązanie problemu. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie przy użyciu danych kontaktowych klienta.
 15. Dane osobowe klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie regulaminu sklepu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Klient płaci za zamówiony towar wybierając jedną z trzech form płatności: a. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy, b. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej za pobraniem, c. płatność przelewem bankowym na indywidualny numer rachunku bankowego sprzedawcy.
 2. Dane rachunku bankowego sprzedawcy:
  Iwona Kartuszyńska ul. Bartoszycka 5A 60-434 Poznań
  Bank Santander
  Numer konta: 06 1090 1216 0000 0001 0567 3166
 3. Klient może skorzystać z danej metody płatności, o ile jest ona udostępniona przy składaniu określonego zamówienia.
 4. W przypadku zapłaty za zamówienie przelewem, termin oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni od chwili potwierdzenia zamówienia. Po tym czasie sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 5. Rachunek lub faktura z tytułu usługi sprzedaży zostają dołączone do produktów podlegających wydaniu lub wysłane drogą elektroniczną  na adres e-mail klienta.
 6. Zwrot płatności przez sprzedawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny w przypadku: a. odstąpienia od umowy przez konsumenta, b. rezygnacji przez klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją, c. uznania przez sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów dostarczenia produktów, jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę. 

V. DOSTAWA

 1. Koszt dostawy zależny jest od formy płatności, gabarytów i wagi zamawianego produktu lub produktówi pokrywany jest w całości przez klienta.
 2. O wysokości opłaty związanej z wysyłką klient zostaje poinformowany na etapie składania zamówienia, w momencie wyboru sposobu dostawy.
 3. Towar zamówiony w sklepie internetowym w zależności od wybranej opcji może być: a. odebrany osobiście w siedzibie firmy  –  Bartoszycka 5A, 60-434 Poznań (opcja tymczasowo niedostępna), b. wysłany firmą kurierską DPD –  termin doręczenia wynosi 1 do 3 dni roboczych od momentu wysłania.
 4. Produkty są przygotowywane do odbioru lub wysyłki po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub po potwierdzeniu zaksięgowania płatności na koncie sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem). Produkty są wysyłane w przeciągu 1-3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
 5. O możliwości odbioru zamówienia lub o wysyłce zamówienia klient zostanie poinformowany przez sprzedawcę drogą elektroniczną.
 6. Termin dostawy produktów odbywa się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie zamówienia w możliwie jak najszybszym terminie. Jeżeli podany pierwotnie czas realizacji zamówienia miałby ulec wydłużeniu sprzedawca informuje o tym klienta, w celu ponownego uzyskania potwierdzenia realizacji zamówienia lub odstąpienia od jego realizacji.
 8. W przypadku nieobecności klienta, listonosz lub kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę, próbuje dodzwonić się do klienta lub dokonuje próby doręczenia przesyłki kolejnego dnia. Dwie próby doręczenia zakończone sukcesem są wliczone w koszt dostawy opłacany przez klienta. Za kolejną trzecią próbę doręczenia płaci klient. W przypadku nieudanej trzeciej doręczenia, towar zostaje zwrócony do firmy La ReBelle, a koszty zwrotu ponosi klient. Jeżeli klient dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może także oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo klienta.
 9. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności kuriera w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 10. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym klient otrzyma przesyłkę.
 11. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wymienionych w pkt. 10 należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone). Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę na odległość, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyn, składając sprzedającemu stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Klient niebędący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę na odległość, nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży poprzez skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór dostępny jest w załączniku 1. niniejszego regulaminu. Może złożyć także inne jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na piśmie i przesłane pocztą na adres firmy  albo przesłane w  formie elektronicznej adres poczty e-mail sprzedawcy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 14. W przypadku okoliczności zawartych w pkt. 12 i 13 koszty odesłania produktu, który dotarł do sprzedawcy, ponosi konsument. W przypadku zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo konsumenta. Może również rzecz sprzedać na rachunek konsumenta, powinien jednak wyznaczyć uprzednio konsumentowi termin do odebrania rzeczy. O dokonaniu sprzedaży sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić konsumenta.

VII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Zgodnie z Art. 561. § 1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady (reklamacja). Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
 3. Jeżeli sprzedany towar jest wadliwy i posiada gwarancję producenta, klient ma prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu.
 4. Klient będący konsumentem może złożyć reklamację z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 5. Zgodnie z Art. 563. § 1 Kodeksu Cywilnego przy sprzedaży między przedsiębiorcami klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie sprawdzi działania urządzenia i nie zawiadomi niezwłocznie sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyjdzie na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej – na adres siedziby firmy lub w formie elektronicznej – na adres poczty e-mail firmy.
 7. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie klienta, a także preferowany przez klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć sprzedającemu dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia rachunku lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyżej podane wymogi  mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dołączonego jako załącznik 2. do Regulaminu. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, klient nie musi korzystać., jednak może się nim kierować.
 9. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, klient może wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży.
 10. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedawcę albo sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 11. Klient nie może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.
 12. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 13. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie klienta do reklamacji ograniczone jest do produktów wadliwych.
 14. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy. Klient może zostać poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na wskazany przez niego adres. Jeśli klient jest konsumentem koszty transportu produktu pokrywa sprzedawca, a jeśli klientem jest przedsiębiorca koszty transportu pokrywa klient.
 15. Jeżeli ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje. Klient na prośbę sprzedającego może także przesłać wykonane zdjęcie, na którym widoczne będą wady fizyczne rzeczy.
 16. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 17. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu rękojmi, ale istnieją okoliczności, w których może on (po rozpatrzeniu) odrzucić reklamację składaną przez klienta, o ile jest ona niezasadna.
 18. W wypadku konsumentów sprzedawca odpowiada za wady, które istniały w chwili wydania towaru oraz za niezgodności, które ujawniły się w ciągu 12 miesięcy od zakupu. Bazuje się na domniemaniu, że wady wykryte w tym terminie istniały w chwili zakupu. Dlatego obowiązek udowodnienia tego, że towar został wydany bez żadnych wad, spoczywa w tym okresie na sprzedawcy. Natomiast w momencie zauważenia wady przez konsumenta między 12, a 24 miesiącem od wydania towaru, to już na nim spoczywa obowiązek wykazania, że wada towaru istniała w momencie zakupu, a nie powstała z jego winy.
 19. Odpowiedzialność sprzedawcy jest całkowicie wyłączona – i to nawet mimo wykazania niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową – gdy klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy sprzedawca poinformował klienta o tym, że nabywany przez niego towar jest niepełnowartościowy (bądź towar był wyraźnie oznaczony jako niepełnowartościowy). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy niezgodność towaru z umową wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez klienta.
 20. Reklamacji nie podlegają produkty, używane przez klienta niezgodnie z zaleceniami producenta lub ich przeznaczeniem. Jednakże zarówno w przypadku uzasadnionej jak i nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty manipulacyjne w wypadku konsumentów pokrywa sprzedawca.

VIII. POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez klienta treści bezprawnych.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących na koncie klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 6. Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do klientów niebędących konsumentami z tytułu świadczonych usług elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu oraz nienależyte wykonywanie usług elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu oraz nienależyte wykonywanie usług elektronicznych na rzecz klientów niebędących konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których sklep świadczy usługi elektroniczne,
  3. korzyści utracone przez klienta niebędącego konsumentem,
  4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do konta klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień regulaminu przez klienta,
  5. szkody spowodowane naruszeniem przez klienta postanowień regulaminu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość czyli tych, w których podane przez klienta dane, nie pozwalają na potwierdzenie zamówienia (brak numeru telefonu bądź adresu e-mail).
 9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
 10. Konstrukcja i stolarka mebli dostępnych w sklepie jest najczęściej używana, natomiast wypełnienie i tapicerka są nowe. Ślady użytkowania konstrukcji i stolarki nie podlegają reklamacji.
 11. Większość mebli sprzedawanych w sklepie internetowym to pojedyncze  egzemplarze.
 12. Istnieje możliwość odnowienia mebla na specjalne zamówienie klienta – zgłoszenie drogą telefoniczną bądź e-mailową.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów za zakupiony towar.
 14. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości sklepu oraz zaprzestania świadczenia usług oraz zamieszczania w sklepie treści reklamowych.
 16. Zmiana regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Podanie przez klienta danych osobowych oraz wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym do założenia konta klienta i realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe klientów sklepu, nie są udostępniane innym podmiotom ani organizacjom, za wyjątkiem przewoźników.
 4. Powierzone sprzedawcy dane osobowe są zabezpieczone i przechowywane zgodnie z określonymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. poz. 133 nr 883 z późn. zm.).
 5. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 6. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań sprzedawca prosi o kontakt:
  1. pod adresem e-mail: info@larebelle.pl
  2. pod numerem telefonu: 695 798 604
  3. bądź listownie na adres: La ReBelle, Bartoszycka 5A, 60-434 Poznań
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

ZAŁĄCZNIK 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK 2. FORMULARZ REKLAMACJI